سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۲:۳۲

اهداف شرکت

 

*    ارتقای سود آوری و بهبود منافع ذی نفعان

*     حفظ و ارتقای کیفیت محصولات ( ارتقای GXP)

*     حفظ و توسعه سهم بازار

*    رشد درآمد

*    استفاده از حداکثر ظرفیت خطوط تولیدی

*    بهبود فرایند خرید

*   بهبود فرآیندها

*    کاهش عوامل زیان بار پسابها و پسماندها

*    حفظ منابع انسانی

*    توسعه توانمندی های نیروی انسانی

*     مدیریت خلاقیت و نوآوری از طریق مشارکت کارکنان

*    بهبود شرایط کاری